Regulamin Programu Poleceniowego

 

I. Warunki ogólne.

1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanym dalej Wydawcą) jest firma Katarzyna Lasota Fotografia.
2. Bon wydawany jest klientowi (zwanemu dalej Przekazującym) po odbytej sesji, a przed datą spotkania sprzedażowego (Odsłona Galerii).
3. Przekazujący może podarować Bon dowolnej liczbie osób (zwanych dalej Posiadaczami) np. udostępniając go w mediach społecznościowych lub przesyłając pocztą  e-mail.
4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do określonego na nim dnia wygaśnięcia ważności Bonu, na sesję zarezerwowaną w terminie 3 miesięcy od dnia wydania Bonu.
6. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego, zgodnie z określonym na nim terminem, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę na nim wskazaną wyłącznie w ramach pakietów sesji portretowej. Ceny pojedynczych portretów oraz pakietów dostępne w standardowym cenniku.
2. Wykorzystanie Bonu Podarunkowego przez Posiadacza oznacza wpłatę bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 zł na konto Wydawcy. Kwota ta zostaje zaliczona na poczet ceny dowolnych portetów, pakietów lub produktów.
3. Jeśli Posiadacz Bonu nie zdecyduje się na żaden z pakietów, a jedynie zakupi pojedyncze portrety nie może wykorzystać Bonu, który w takim  przypadku przepada.
4. W przypadku rezygnacji przez Posiadacza z jakiegokolwiek zakupu kwota zadatku nie jest zwracana.
5. W przypadku rezygnacji przez Posiadacza z sesji zarezerwowanej w ramach Programu Poleceniowego kwota zadatku nie jest zwracana.
6. Podczas spotkania sprzedażowego (Odsłona Galerii) Przekazujący otrzymuje do wykorzystania  na dowolny zakup równowartość sumy wszystkich rezerwacji dokonanych przez Posiadaczy Bonów w ramach Programu Poleceniowego.
 

III. Postanowienia końcowe

1. Przekazujący Bon Podarunkowy, decydując się na jego podarowanie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Posiadacz Bonu Podarunkowego, decydując się na jego wykorzystanie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.